DM / 2001-2002
Wertungsläufe Sek.M
  1. WL Thale
     F1-E F3-E F1-V F3-V
     ECO FSR-E FSR-V
  2. WL Penzlin
     F1-E F1-V F3-E+V
     ECO FSR-E FSR-V
  3. WL Thale
     F1-E F1-V F3-E+V
     ECO
  4. WL Salzwedel
     F1-E+V / F3-E+V
     ECO + FSR-E FSR-V
Wertungsläufe M/H
  1. WL Fulda
     Mono1
     Mono1 Jun.
     Mono2
     Mono3
     Hydro1
     Hydro1 Jun.
     Hydro2
     Hydro3
  2. WL Gernsheim
  4. WL Dessau

Zurück